Fotowoltaika – dofinansowanie 2020

Fotowoltaika – dofinansowanie 2020

Fotowoltaika i dofinansowanie zazwyczaj idą w parze. Są sytuacje, w których przydałaby się dotacja, żeby wydatek na instalację fotowoltaiczną był mniej odczuwalny dla naszego budżetu. W poniższym artykule przedstawiamy jakie mamy możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycję w fotowoltaikę.

Mój Prąd

Nabór wniosków w drugiej edycji programu Mój Prąd ruszył 13 stycznia 2020 roku i jest przewidziany do 18 grudnia 2020 roku o ile przeznaczone na dofinansowanie środki nie wyczerpią się szybciej. Należy pamiętać, że od 31 marca nastąpiła ważna zmiana i nabór jest prowadzony tylko poprzez e-wniosek.

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd?

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własny użytek. Musisz mieć również podpisaną umowę z zakładem energetycznym (Operatorem Sieci Dystrybucyjnej), która reguluje kwestie wprowadzania energii z instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej.

W stosunku do samej inwestycji występują dodatkowe wymagania:

 • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci energetycznej
 • Moc Twojej instalacji fotowoltaicznej zawiera się w przedziale 2-10 kW
 • Wytwarzana energia jest przeznaczona na cele mieszkaniowe
 • Instalacja nie została zakończona przed 23 lipca 2019 r. a wydatki poniosłeś po tej dacie
 • Wydatki nie są przeznaczane na rozbudowę już istniejącej instalacji

Można się również ubiegać o dofinansowanie mikroinstalacji w domkach rekreacyjnych niezależnie od tego czy wnioskujący jest tam zameldowany.

Ile dofinansowania na fotowoltaikę w programie Mój Prąd?

Z programu Mój Prąd można uzyskać do 5000 zł dopłaty do fotowoltaiki. Zwrot obejmuje do 50% kosztów inwestycji, więc trzeba liczyć się z tym, że całość tej kwoty otrzymamy tylko w przypadku inwestycji wartej 10000 zł lub więcej.

Otrzymana kwota jest zwolniona z podatku PIT. Nie ujmujemy jej jako naszych przychodów. Natomiast poniesione koszty, które nie zostały pokryte dofinansowaniem możemy odliczyć od podatku, dzięki uldze termoizolacyjnej.

Warto wspomnieć, że inwestycja w panele fotowoltaiczne zwraca się zwykle po 6-8 latach, a w przypadku skorzystania z dotacji czas ten ulegnie skróceniu.

Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki?

 1. Dokonaj zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej
 2. Poczekaj, aż zakład energetyczny zainstaluje u Ciebie licznik dwukierunkowy i przyłączy do sieci energetycznej. Pamiętaj, że mikroinstalacja fotowoltaiczna nie może być przyłączona przed 23.07.2019 r.
 3. Podpisz z dystrybutorem energii umowę dwustronną.
 4. Złóż wniosek od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r.
  ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE
 5. Otrzymasz mail z wynikiem oceny wniosku. Status Twojego wniosku możesz sprawdzać online. Jeśli Twój wniosek został odrzucony możesz złożyć go ponownie po usunięciu przyczyny odrzucenia.

Czyste Powietrze

Nabór wniosków w drugiej edycji programu Czyste Powietrze ruszył 15 maja 2020 roku. Jest to ogólnopolski program wsparcia na wymianę źródła ciepła. Ma na celu dofinansowanie wymiany przestarzałych źródeł ciepła na paliwo stałe na źródła nowoczesne. Obejmuje również niezbędne prace termoizolacyjne w budynku.

Kto może skorzystać z programu Czyste Powietrze?

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych. Obejmuje to też lokale mieszkalne wydzielone z budynku jednorodzinnego (posiadające odrębną księgę wieczystą). Dotację do fotowoltaiki dla domu można uzyskać tylko w budynkach, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie. Nie można ubiegać się o dofinansowanie w budynku, który jest w trakcie budowy.

W obecnej formie programu wyróżnione są dwie grupy beneficjentów, które uprawnione są do otrzymania dofinansowania w różnej wysokości:

 1. Osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł mają prawo do dofinansowania podstawowego.
 2. Dofinansowanie podwyższone przysługuje osobom, w których gospodarstwach domowych przeciętny miesięczny dochód na jednego członka nie przekracza:
 • w gospodarstwie wieloosobowym 1400 zł netto
 • w gospodarstwie jednoosobowym 1960 zł netto.

Za wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania oraz udzielania pożyczek odpowiadają teraz gminy.

W przypadku, gdy beneficjent prowadzi działalność gospodarczą roczny przychód nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku

Ile dotacji do fotowoltaiki z programu Czyste Powietrze?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Poniżej szczegółowo omówione są opcje dofinansowania angażujące fotowoltaikę.

Podstawowy poziom dofinansowania

Dofinansowanie występuje w formie dotacji lub dotacji na częściową spłatę kredytu bankowego. Na tym poziomie fotowoltaika może być dofinansowana w dwóch przypadkach.

 Wariant 1

Obejmuje to demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo można uwzględnić zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Kwota maksymalnej dotacji:

Dla takiego przedsięwzięcia można wnioskować o dotację w wysokości do 30 000 zł.

Wariant 2

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz jedna z poniższych opcji:

zakup i montaż innego źródła ciepła (niż wymienione w poprzednim wariancie) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu

zakup i montaż kotłowni gazowej.

Dodatkowo można uwzględnić zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W tym wypadku możemy się ubiegać o kwotę do 25 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania obejmuje:

 • dotację, 
 • pożyczkę dla gminy, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów,
 • dotacja na częściową spłatę kredytu bankowego.

Na tym poziomie dofinansowanie do fotowoltaiki można uzyskać tylko w jednym przypadku.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe plus jedną z poniższych opcji:

– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu

– zakup i montaż kotłowni gazowej.

Dodatkowo można uwzględnić zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Dla takiego przedsięwzięcia można uzyskać do 37 000 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Wnioski najlepiej jest składać w postaci elektronicznej w Portalu Beneficjenta (aplikacji znajdującej się na stronie WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) lub w serwisie gov.pl. Tam też możemy znaleźć aktualnie obowiązujące wzory wniosków. Należy pamiętać, że wniosek składamy do WFOŚiGW obejmującego działaniem województwo w którym znajduje się lokalizacja inwestycji.

Wniosek złożony przez Portal Beneficjenta należy złożyć również w formie papierowej opatrzony niezbędnymi podpisami do właściwego WFOŚiGW.

W przypadku portalu gov.pl należy do wniosku dołączyć skany załączników z wymaganymi podpisami jako skany. Przy wyborze tej opcji konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego, dzięki któremu podpiszemy elektroniczny wniosek.

Dopuszczalne jest złożenie wniosku tylko w formie papierowej, jednak również w tym przypadku zalecane jest wypełnienie wniosku w formie aktywnego formularza. Znajdują się tam bowiem pola, które wyliczą się wtedy automatycznie.

Zmiany w drugiej edycji programu Czyste powietrze

 • integracja z programem Mój Prąd – dofinansowanie z obu programów można teraz uzyskać składając jeden wniosek
 • skrócenie czasu oceny wniosków – czas na rozpatrzenie złożonego wniosku został skrócony z 90 do 30 dni
 • włączenie do programu jednostek samorządowych – gminy wydają zaświadczenie uprawniające do zwiększenia dofinansowania, udzielają pomocy w złożeniu wniosku, mają możliwość udzielenia pożyczek do zwiększonego dofinansowania, możliwość łączenie programu „Czyste Powietrze” z programami gminnymi
 • uproszczony wniosek – krótszy wniosek, nie trzeba podawać informacji technicznych, oświadczenie zamiast dołączania dokumentów dot. wysokości dochodów
 • składanie wniosku przez portal gov.pl – udostępnienie e-wniosku, który wystarczy złożyć on-line
 • włączenie do programu sektora bankowego – specjalne kredyty antysmogowe, ułatwienie spłaty kredytu/pożyczki na inwestycję, więcej informacji tutaj
 • bonus za niskoemisyjność i odnawialność – premiowanie inwestycji bezemisyjnych, najwyższe dofinansowanie dla instalacji łączącej pompy ciepła oraz fotowoltaikę
 • dotacja dla tych którzy już wymienili źródło ciepła – możliwość uzyskania 10 000 zł na już wymienione źródło ciepła, a w przypadku uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania do 15 000 zł
 • finansowanie inwestycji rozpoczętych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku – data nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020, umożliwienie finansowania już zakończonych inwestycji

Programy regionalne

Warto sprawdzić też, czy w naszym województwie funkcjonują programy regionalne. W wielu regionach kraju możemy liczyć na dodatkowe finansowanie inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Programy regionalne działają na różnych poziomach jednostek terytorialnych, więc mogą też dotyczyć poszczególnych powiatów i gmin.